Lê-vi 8:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người mặc áo lá trong cho A-rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê-phót và cột đai ê-phót.