Lê-vi 8:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, Môi-se biểu A-rôn và các con trai người lại gần, rồi lấy nước rửa họ.