Lê-vi Ký 26:18-20 - Bản dịch Truyền thống
18
Nếu đến đỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm, thêm gấp bảy lần đặng sửa phạt các ngươi,
19
và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng;
20
năng lực mình hao mòn vô ích, đất không sanh sản huê lợi, cây cối không kết bông trái.