Lê-vi Ký 25:1 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Si-na -i rằng: