Lê-vi 24:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va.