Lê-vi 24:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
gãy đền gãy, mắt đền mắt, răng đền răng. Người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vít như chính người đã làm cho người khác.