Lê-vi 24:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào đánh chết một người nào, mặc dầu kẻ đó là ai, sẽ bị xử tử.