Lê-vi 22:26-28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
26
Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:
27
Hễ con bò con, con chiên con hay con dê con, phải ở quẩn theo mẹ trong bảy ngày sau khi lọt lòng; nhưng qua ngày thứ tám về sau sẽ được nhậm làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.
28
Bất kỳ bò cái hay chiên cái, các ngươi chớ giết nó và con nó trong một ngày.