Lê-vi 21:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu con gái thầy tế lễ đi dâm ô, tự làm nên kỵ nữ, ấy là làm ô danh cho cha nó, nó phải bị thiêu lửa.