Lê-vi 21:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu; chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình.