Lê-vi 20:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.