Lê-vi 19:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ nhục con gái ngươi khiến nó làm kỵ nữ, để trong xứ không có điều dâm loạn và đầy dẫy những ác dục.