Lê-vi 19:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá khóe râu mình.