Lê-vi 19:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va.