Lê-vi 10:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hầu cho các ngươi được phân biệt đều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết,