Giô-ên 2:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi đất, chớ sợ chi; hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ; vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn.