Ô-sê 12:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(12-13) Gia-cốp trốn đến ruộng A-ram; Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăn các bầy.