Ô-sê 11:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta. Người ta khuyên chúng nó đến cùng Đấng cao; song trong chúng nó chẳng một người nào dấy lên.