Đa-ni-ên 9:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Năm đầu Đa-ri-út con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê;