Đa-ni-ên 8:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người trả lời rằng: Cho đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai; sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch.