Đa-ni-ên 6:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ những người đó nhóm lại, thấy Đa-ni-ên đương cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình.