Đa-ni-ên 5:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ.