Đa-ni-ên 12:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày!