Đa-ni-ên 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong năm đời vua Đa-ri-út, người Mê-đi, ta đã dấy khiến để giúp đỡ người và làm cho mạnh.