Ê-xê-chiên 48:35 - Bản dịch Truyền thống
Châu vi thành sẽ có mười tám ngàn cần; và rày về sau tên thành sẽ là: "Đức Giê-hô-va ở đó!"