Ê-xê-chiên 44:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng nó sẽ dạy dân ta phân biệt điều chi là thánh với điều chi là tục; làm cho dân ta biết điều ô uế và điều thánh sạch khác nhau là thể nào.