Ê-xê-chiên 34:1 - Bản dịch Truyền thống
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: