Ê-xê-chiên 28:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, ngươi khôn hơn Đa-ni-ên; chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín khỏi ngươi!