Ê-xê-chiên 11:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành, và đứng trên núi phía đông thành.