Ê-xê-chiên 1:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bên trên vòng khung giãi trên đầu các vật sống, có hình như cái ngai, trạng nó như là bính ngọc; trên hình ngai ấy có hình như người ở trên nó.