Ca thương 5:12-13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
12
Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, Chẳng kính trọng mặt các người già cả.
13
Kẻ trai tráng đã phải mang cối, Trẻ con vấp ngã dưới gánh củi.