Ca thương 3:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ.