Giê-rê-mi 52:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại sai đổi áo tù, Giê-hô-gia-kin đến ngồi bàn với vua trọn đời mình.