Giê-rê-mi 46:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán: Quân nghịch đốn chặt rừng nó, rừng nó không thể dò xem được. Vì chúng nó đông hơn cào cào, không thể đếm được.