Giê-rê-mi 44:16 - Bản dịch Truyền thống
Về sự ông nhơn danh Đức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi không khứng nghe đâu.