Giê-rê-mi 33:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.