Giê-rê-mi 28:9 - Bản dịch Truyền thống
Nếu tiên tri được ứng nghiệm, thì sẽ biết tiên tri đó là thật bởi Đức Giê-hô-va sai đến!