Giê-rê-mi 23:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.