Giê-rê-mi 23:23 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va phán: Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?