Giê-rê-mi 17:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?