Giê-rê-mi 17:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.