Giê-rê-mi 1:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi thưa rằng: Oi! hãy Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ.