Giê-rê-mi 1:5 - Bản dịch Truyền thống
trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.