Giê-rê-mi 1:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ sẽ đánh nhau với ngươi, những không thắng ngươi; vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.