Ê-sai 8:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài.