Ê-sai 55:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.