Ê-sai 55:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!