Ê-sai 5:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
song Đức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chính, Đức Chúa Trời là Đấng Thánh nên thánh trong sự công bình.