Ê-sai 48:22 - Bản dịch Truyền thống
Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy.