Ê-sai 48:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá, thì nước văng ra.